Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego Onilus.pl

 
 
§ 1 Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
 1. Klient - nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez Sklep Internetowy;
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto (Konto Klienta) - podstrona Sklepu, zawierająca zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień (w tym historii zamówień);
 4. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym;
 5. Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta;
 6. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy Onilus.pl, prowadzony przez Delta Sport Sp. z o.o. działający pod adresem https://onilus.pl/.
 7. Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Delta Sport Sp. z o.o. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 9. Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 10. Usługodawca (także „Sprzedawca” i „Administrator”) - Delta Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Strzale, ul. Zamiejska 17, 08-119 Siedlce, NIP: 821-266-09-69;
 11. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.);
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady sprzedaży przez Delta Sport Sp. z o.o. towarów w Sklepie Internetowym.
 2. Zamówienia na Produkty można składać całą dobę. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. Nie będzie to jednak miało wpływu na realizacje już złożonych zamówień.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
  • zastosowania przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies, Google Chrome oraz inne aktualne wersję przeglądarek dostępnych na rynku;
  • posiadania urządzenia o minimalnej rozdzielczości ekranu: dla wersji mobilnej 320x480 px oraz dla wersji desktop 1024x768 px;

 

§ 3 Konto

 1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne – zakupów w Sklepie można dokonywać bez zakładania Konta. Konto umożliwia jednak m.in. przeglądanie historii zakupów Klienta.
 2. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym. W ramach takiej rejestracji Klient podaje e-mail, imię, nazwisko, telefon, hasło oraz dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta. W tym celu należy skontaktować się z obsługa Sklepu.

 

§ 4 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przez Klienta przycisku „Potwierdzam zakup”.
 4. W trakcie całego procesu składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” - Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia.
 5. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
  Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

§ 5 Płatność i dostawa

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy.
 3. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata) lub gotówką przy odbiorze (za pobraniem).
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku, gdy w momencie składania Zamówienia Towar nie znajduje się w magazynie czas realizacji może się wydłużyć.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 4, Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Wysyłka realizowana będzie po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Zamówiony Towar Sprzedawca dostarcza za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. W przypadku przelewu bankowego przesyłki dostarczane są zazwyczaj w ciągu 2 dni od zaksięgowania wpłaty.
 7. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę.
 8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki bądź niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
 9. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 10. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 11. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą: ul. Lecha Kaczyńskiego, 08-119 Siedlce lub pocztą elektroniczną: onilus@onilus.pl).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do sprzedawcy ponosi Konsument. Zwrotu płatności za dokonane zamówienie Sklep dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku płatności za pobraniem dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera, zwrot następuje na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego. Konsument może wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając numer rachunku na formularzu odstąpienia od umowy lub odstępując od umowy w innej formie.
 6. Produkty należy zwrócić odsyłając na adres : Delta Sport Sp. z o.o., ul. Lecha Kaczyńskiego, 08-119 Siedlce - niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.
 7. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle Produkt przed upływem terminu 14 dni, do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji Sprzedający może zażądać od Kupującego naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej zmniejszeniu się wartości takiego towaru.

 

§ 7 Rękojmia i reklamacje z tytuły rękojmi

 1. Delta Sport Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Delta Sport Sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć poprzez wysłanie wypełnionego Formularza na:
  • adres e-mail: onilus@onilus.pl
  • adres korespondencyjny: » ul. Lecha Kaczyńskiego, 08-119 Siedlce. 
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Delta Sport Sp. z o.o. wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Delta Sport Sp. z o.o. może jednak odstąpić od umowy, zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, odpowiedzialność Delta Sport Sp. z o.o. za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do ceny, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego Produktu.

 

§ 8 Gwarancja

 1. Oferowane przez Sklep rowery są objęte gwarancją, zgodnie z zasadami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym, które Klient otrzymuje w momencie zakupu roweru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

 

§ 9 Ochrona danych osobowych

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, podanych w formularzu zamówienia, jest Delta Sport Sp. z o.o. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia Produktu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres sześciu lat od zawarcia Umowy.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Delta Sport Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych od Delta Sport Sp. z o.o. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w tym celu należy skontaktować z Administratorem. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Klienta. Dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Delta Sport Sp. z o.o. do potrzeb i zainteresowań Klienta.
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Delta Sport Sp. z o.o. lub bezpośrednio Klienta, usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu, w tym podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne i hostingowe, firmie kurierskiej. W takich przypadkach Delta Sport Sp. z o.o. zawrze z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Delta Sport Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10 Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Delta Sport Sp. z o.o., a Kupującym niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Delta Sport Sp. z o.o. może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw Klientów. Zmiany zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Dodatkowo, Klienci, którzy posiadają Konta, otrzymają informację o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

 
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl